Περιγραφή Έργου

Το έργο EA SEA - WAY στοχεύει στην βελτίωση της προσβασιμότητας και της κινητικότητας των επιβατών σε ολόκληρη την περιοχή της Αδριατικής και της ενδοχώρας της, μέσω της ανάπτυξης νέων διασυνοριακών (CB), βιώσιμων και ολοκληρωμένων υπηρεσιών μεταφορών και τη βελτίωση των φυσικών υποδομών που σχετίζονται με αυτές τις  νέες υπηρεσίες.

 

Περιγραφή Παρεχόμενων Υπηρεσιών

Στο πλαίσιο των εργασιών της, η εταιρία παρέχει τις κάτωθι υπηρεσίες:
 • Εκπόνηση Περιοδικών αναφορών Προόδου, συμπεριλαμβανομένης της τελικής.
 • Επεξεργασία τοπικού επικοινωνιακού πλάνου.
 • Παραγωγή Περιεχομένου Σχετικού με τα αντικείμενα του έργου (πρόοδος εργασιών, αποτελέσματα, πρωτοβουλίες), για την ιστοσελίδα του έργου και του Φορέα.
 • Λίστα εξειδικευμένων φορέων – επαφών για την προώθηση και δημοσιότητα των δραστηριοτήτων του έργου στην Ελλάδα και συμμετοχή στη βάση δεδομένων των εσωτερικών και εξωτερικών φορέων της λιμενικής ζώνης.
 • Παραγωγή τοπικών Δελτίων Τύπου για την παρουσίαση του έργου σε τοπικά ΜΜΕ.
 • Διοργάνωση OpenDay.
 • Εκδόσεις και προωθητικό υλικό.
 • Συμμετoχή στην υλοποίηση του σχεδίου κεφαλαιοποίησης εμπειριών.
 • Ανάλυση καλών πρακτικών.
 • Ανάπτυξη Τοπικού Πλάνου Βιωσιμότητας (Sustainability Plan).
 • Συμμετοχή στις τεχνικές ομάδες εργασίας: Προετοιμασία και συμμετοχή στις διασυνοριακές και τοπικές με θεματικούς άξονες κοινού ενδιαφέροντος όπως ανάπτυξη εφαρμογών πληροφορικής για την προστασία, ασφάλεια και ανάπτυξη νέων υπηρεσιών που αφορούν στο επιβατηγό κοινό.
 • Συμμετοχή στον καθορισμό οδικών χαρτών και σχεδίων δράσης των προσδιορισμένων προτεραιοτήτων/ παρεμβάσεων τόσο σε Διασυνοριακό όσο και σε τοπικό επίπεδο.
 • Σύνταξη και έγκριση των διασυνοριακών συμφωνιών για τη βελτιστοποίηση και τη βιωσιμότητα των επιβατικών μεταφορών.
 • Συμμετοχή στην ανάπτυξη αειφόρου στρατηγικής μεταφοράς επιβατών και μετρήσεις για την μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.
 • Υποστήριξη στην υλοποίηση της πιλοτικής δράσης του έργου (εκπόνηση τεχνικών προδιαγραφών προκήρυξης αγοράς εξοπλισμού, επίβλεψη εγκατάστασης και υλοποίησης) για την βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχονται στους ταξιδιώτες.
 • Συμμετοχή στην Εκπόνηση Μελέτης σκοπιμότητας για την ενίσχυση των πολυτροπικών μεταφορών.
 • Συμμετοχή στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του έργου.