Περιγραφή Έργου

Το έργο στοχεύει στην καταγραφή και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της εποχιακής διακύμανσης των απορριμμάτων στα νησιά της Μεσογείου, ως συνέπεια του τουρισμού. Στο Έργο συμμετέχουν 14 εταίροι από οκτώ χώρες της Μεσογείου σε μια προσπάθεια αντιμετώπισης κοινών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν τα νησιά, για τα οποία ο τουρισμός αποτελεί βασικό πυλώνα της τοπικής οικονομίας, αλλά προκαλεί παράλληλα επιπτώσεις στο περιβάλλον, ιδιαίτερα ως προς τη διαχείριση της αυξημένης ποσότητας απορριμμάτων από τα υφιστάμενα συστήματα διαχείρισης.

Στα πλαίσια του Έργου συλλέγονται δεδομένα για την ποσότητα και την ποιότητα των απορριμμάτων που παράγονται από τη «βιομηχανία» του τουρισμού, και αναλύονται οι εφαρμοζόμενες μέθοδοι διαχείρισης, καθώς και το κόστος τους. Η ανάλυση των δεδομένων θα οδηγήσει στη δημιουργία ενός «εργαλείου» άσκησης πολιτικής για τη βιώσιμη ανάπτυξη του τουρισμού σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Μέσω της διασποράς των παραπάνω πληροφοριών και της ανταλλαγής γνώσης και εμπειρίας, μεταξύ των εμπλεκομένων μερών, το Έργο θα προωθήσει κανονιστικές προσαρμογές για τη διαχείριση της εποχικότητας των απορριμμάτων και θα συμβάλει στην κατάρτιση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων των εμπλεκομένων μερών. Τα εμπλεκόμενα μέρη είναι οι Δήμοι, ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παράκτια ζώνη, τουριστικοί πράκτορες κ.λπ.

Περιγραφή Παρεχόμενων Υπηρεσιών

  • Διαρκής διοικητική και οικονομική διαχείριση έργου / εκθέσεις προόδου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου / υποστήριξη συναντήσεων εργασίας της Επιτροπής Καθοδήγησης του έργου