Περιγραφή Έργου

Ο σχεδιασμός αγροπεριβαλλοντικών μέτρων στο Δήμο Πρεσπών έχει ως στόχο τονπροσανατολισμό της αγροτικής δραστηριότητας προς την κατεύθυνση της περιβαλλοντικής προστασίας, και πιο συγκεκριμένα τη διαμόρφωση σχεδίου  αγροπεριβαλλοντικών μέτρων για την περιοχή των Πρεσπών, τα οποία θα:

1. είναι συμβατά με το νομικό πλαίσιο (§28&30 του κανονισμού ΕΕ 1305/2013),

2. είναι διαμορφωμένα έτσι ώστε να μπορούν να υλοποιηθούν από τη διοίκηση,

3. συνεισφέρουν ουσιαστικά στην προστασία του περιβάλλοντος των Πρεσπών,

4. γίνουν αποδεκτά από τους αγρότες της περιοχής,

5. καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος της περιοχής και τις βασικές δραστηριότητες Γεωργία, Κτηνοτροφία, Υλοτομία.

Περιγραφή Παρεχόμενων Υπηρεσιών

Οι παρεχόμενες από την εταιρεία υπηρεσίες περιλαμβάνουν προκαταρκτικές ενέργειες, συμμετοχή σε εκδηλώσεις ενημέρωσηςπαραγωγών, εκπόνηση μελετών κ.ά., με τελικά παραδοτέα τα ακόλουθα:
  • Απολογιστική Έκθεση 1ης Ημερίδας – Προσανατολισμός της αγροτικής δραστηριότητας και διερεύνηση και επιλογήκατάλληλων αγροπεριβαλλοντικών μέτρων,
  • Απολογιστική Έκθεση 2ης Ημερίδας – Προσανατολισμός της αγροτικής δραστηριότητας και διερεύνηση και επιλογήκατάλληλων αγροπεριβαλλοντικών μέτρων,
  • Κείμενο συζήτησης για την Προκαταρκτική Έκθεση αναφοράς, για τον προσδιορισμό των μέτρων που θα μελετηθούν μετά από αξιολόγηση των δυνατοτήτων και τωνεπιδιωκόμενων περιβαλλοντικών στόχων,
  • Προκαταρτική Έκθεση αναφοράς, για τον προσδιορισμό των μέτρων που θα μελετηθούν μετά από αξιολόγηση των δυνατοτήτων και των επιδιωκόμενων περιβαλλοντικών στόχων»,
  • Τελική Έκθεση Αναφοράς, στην οποία περιγράφονται τα προτεινόμενα αγροτοπεριβαλλοντικά μέτρα.