Περιβαλλοντολόγος - Χωροτάκτης (MSc), Σύμβουλος Ανάπτυξης και Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού, Κύριος Εταίρος. Διαθέτει σχεδόν εικοσαετή εμπειρία στην υποστήριξη δημόσιων και ιδιωτικών φορέων σε θέματα ανάπτυξης και περιβάλλοντος, τόσο της Ελλάδος όσο και του εξωτερικού. Παράλληλα, ως εξωτερικός συνεργάτης της Ε.Ε., έχει διαμορφώσει ολοκληρωμένη αντίληψη των ευρωπαϊκών πολιτικών για το περιβάλλον, την περιφερειακή ανάπτυξη και τον χωροταξικό σχεδιασμό. Μέσω της ενασχόλησής του με έργα και προγράμματα των Β’ & Γ’ Κ.Π.Σ. και ΕΣΠΑ, με την ενεργό συμμετοχή του στις διαδικασίες προετοιμασίας για την τέταρτη προγραμματική περίοδο, αλλά και με τη διαχείριση προγραμμάτων και έργων που συγχρηματοδοτούνται από Ευρωπαϊκά Ταμεία, γνωρίζει άριστα το θεσμικό πλαίσιο, τα μέσα χρηματοδότησης αλλά και ολόκληρη την πορεία υλοποίησης των αναπτυξιακών έργων στην Ελλάδα και ευρύτερα την Ε.Ε.

Διαχειρίζεται πληθώρα διεθνών έργων στους τομείς της ανάπτυξης, του περιβάλλοντος, αλλά και των θαλασσίων μεταφορών (λιμάνια, μαρίνες). Διαθέτει σημαντική εμπειρία στη διοργάνωση διεθνών εκδηλώσεων κύρους, καθώς και άνεση στην επικοινωνία και συνεργασία με φορείς και στελέχη του εξωτερικού, ιδιαίτερα μάλιστα των χωρών της Μεσογείου. Διαθέτει εξαιρετικά μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση και υλοποίηση έργων που εντάσσονται στο πλαίσιο Προγραμμάτων Εδαφικής Συνεργασίας (IPA Adriatic 2007-2013, InterregGreece-Italy 2007-2013, LIFE+, κ.ά.) ενώ έχει εκπονήσει πλήθος επιχειρησιακών σχεδίων και μελετών αναπτυξιακού σχεδιασμού για ΜΜΕ της επικράτειας (π.χ. στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013).