Διπλωματούχος Μηχανικός Περιβάλλοντος, απόφοιτος του Πολυτεχνείου Κρήτης. Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων με κατεύθυνση στην Υδρολογία και Περιβαλλοντική Διαχείριση Υδατικών Πόρων (ΕΜΠ). Τομείς ειδίκευσής του είναι ενδεικτικά οι εξής: Υδρολογική προσομοίωση και πρόγνωση, μοντέλα λεκάνης απορροής, υδρολογικός σχεδιασμός (διακινδύνευση, κριτήρια σχεδιασμού, εφαρμογή σε έργα χρονικής ρύθμισης ροής, αντιπλημμυρικά έργα), εργαστηριακές μέθοδοι ανάλυσης παραμέτρων που σχετίζονται με την ποιότητα των υδάτων και την επεξεργασία του πόσιμου νερού και των λυμάτων. Ο κος Καραμπουρνιώτης εξειδικέυεται σε θέματα παροχής συμβουλών και τεχνικής υποστήριξης, διαχείρισης και υλοποίησης έργων εδαφικής συνεργασίας, σχεδιασμού έργων  αναπτυξιακής βοήθειας κι εξεύρεσης χρηματοδοτικών μέσων, υποστήριξης επικοινωνιακών γεγονότων, εκπόνησης μελετών και αναφορών κ.ά..

Διαθέτει ιδιαίτερες οργανωτικές κι επικοινωνιακές δεξιότητες, είναι άριστος χρήστης της αγγλικής γλώσσας (Επίπεδο C2, κάτοχος Proficiency) καθώς επίσης και ηλεκτρονικών υπολογιστών (τυφλό σύστημα δακτυλογράφησης, λογισμικά (Office, CorelSuite, Photoshop, Surfer, Modflow) και λειτουργικά (Linux, Ms Windows, Apple Mac OS X)).