Πτυχιούχος Οικονομολόγος, απόφοιτος του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΣΟΕΕ), με κατεύθυνση Λογιστικής. Είναι υπάλληλος της Living Prospects Ε.Π.Ε. όπου συμμετέχει ενεργά στη διαχείριση και υλοποίηση έργων που εντάσσονται στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Εδαφικής Συνεργασίας (IPA Adriatic 2007-2013, Interreg Greece-Italy 2007-2013 κ.ά.). Παράλληλα ασχολείται με τον σχεδιασμό αναπτυξιακών έργων και την εξεύρεση χρηματοδοτικών μέσων. Ενδεικτικά, κατά το πρόσφατο παρελθόν έχει ασχοληθεί με την προετοιμασία και υποβολή προτάσεων στα πλαίσια των προγραμμάτων Interreg Ελλάδα – Κύπρος 2007 – 2013, Interreg Greece – Italy 2007 – 2013, ΕΣΠΑ 2007-2013, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013.

Είναι άριστη χρήστης της αγγλικής γλώσσας (Επίπεδο C2, κάτοχος Proficiency), της ιταλικής γλώσσας (Επίπεδο C2, κάτοχος Celi 5, Università di Perugia), βασική χρήστης της ισπανικής γλώσσας (επίπεδο Α2) καθώς και άριστη ηλεκτρονικών υπολογιστών (Office, Outlook, Internet, Windows, τυφλό σύστημα δακτυλογράφησης).