Δικηγόρος με εμπειρία στην παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών στο αντικείμενο του εμπορικού δικαίου και του δικαίου της πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, έχει εμπειρία στη νομική υποστήριξη κατά την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων, καθώς και σε θέματα εταιρικού δικαίου. Επίσης υπήρξε συνεργάτης σε δικηγορικό γραφείο το οποίο ασχολείται με υποθέσεις αστικού και εμπορικού δικαίου και εξειδικεύεται στο δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας.