Πτυχιούχος Περιβαλλοντολόγος, με σπουδές στο Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Διαθέτει σημαντική εμπειρία στο σχεδιασμό και διαχείριση προγραμμάτων και έργων που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), στη σύνταξη Προτάσεων, στην προετοιμασία και υλοποίηση Προγραμμάτων, στον συντονισμό και στήριξη Προγραμμάτων Κατάρτισης, στην υλοποίηση Διακρατικών Προγραμμάτων, στην εκπόνηση Περιβαλλοντικών Μελετών, στην υλοποίηση Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Αστικής Ανάπτυξης, στην προετοιμασία Εκδηλώσεων Ενδιαφέροντος, Τεχνικών Δελτίων και προσφορών για Μελέτες. Είναι κάτοχος πτυχίου Α΄ τάξης κατηγορία 27 (περιβαλλοντικές μελέτες). Επίσης, ανήκει στο Μητρώο εκπαιδευτών του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ., έχει μεγάλη εμπειρία ως εισηγητής στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση ενηλίκων, πτυχιούχων και μη, σε θέματα που σχετίζονται με την προστασία και τη διαχείριση του περιβάλλοντος και την πληροφορική.